Pohjois-Savon hyvinvointialueella valmistellaan parhaillaan palvelustrategiaa, joka määrittää sen, miten ja missä sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut jatkossa järjestetään. Tarkoitus on, että aluevaltuusto päättää strategiasta kesäkuun kokouksessa.

Keskeistä strategiassa on se, miten pohjoissavolaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään ja kokonaisturvallisuus varmistetaan.
Lähtökohdat ovat haastavat: väestö on keskimääräistä selvästi sairaampaa ja ikääntynyttä sekä sote-menot korkeat.

Soteuudistuksen keskeisin tavoite on parantaa ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Samanaikaisesti hyvinvointialueiden rahoituksesta vastaava valtio edellyttää kuitenkin miljardiluokan kustannussäästöjä jo lähivuosien aikana.

Tutkimusten mukaan 10 % sote-asiakkaista aiheuttaa noin 80 % sotekustannuksista. Paljon sote-palveluja käyttävät tarvitsevat tyypillisesti useita eri palveluja. Kallein kymmenesosa tarvitsee vuodessa keskimäärin neljää, muu väestö vain yhtä palvelukokonaisuutta. Valtioneuvoston kanslian julkaisussa ”Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali- terveys- ja työvoimapalveluissa” (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-908-0) on selvitetty, miten paljon palveluja käyttävät ja heidän palvelutarpeensa voitaisiin tunnistaa paremmin jo riittävän varhain.

Monialaisuuden näkökulmasta on havaittu, että esimerkiksi työttömyys, työkyvyttömyys, päihdeongelmat, asiakkaan itse raportoima heikentynyt terveydentila, krooniset sairaudet ja yleinen tyytymättömyys elämäntilanteeseen voivat olla syinä monialaisten palvelujen käyttöön. Monialaisia palveluja käyttävien asiakkaiden on tunnistettu jakautuvan esimerkiksi kuormittuneisiin lapsiperheisiin, erityistä tukea tarvitseviin vanhempiin, moniongelmaisiin asiakkaisiin ja päihdeasiakkaisiin.

Julkaisun mukaan monialaisten palvelujen käyttöä tai monialaista palvelutarvetta ei usein tunnisteta palvelujärjestelmässä, mikä voi johtua esimerkiksi palvelujärjestelmän hajautuneisuudesta, tietojärjestelmien erillisyydestä sekä tunnistamisen mallien ja työkalujen puutteesta. Ennakoimalla henkilön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ja elämänhaasteiden kasautumista siten, että tukea voitaisiin tarjota aiempaa varhaisemmassa vaiheessa ennen kuin ongelmat ja haasteet pääsevät kasautumaan ja tarvetta monille eri palveluille syntyy, vähennetään myös kustannuksia.

Monialaisia palveluja tarvitsevien tunnistamista organisaatioissa vaikeuttavat eniten tietojärjestelmiin liittyvät haasteet, eriytyneet toimintakulttuurit, epätietoisuus toisten työstä tai osaamisesta sekä toimintamallien ja menetelmien puute tai niiden toimimattomuus.

Uskon, että paljon palveluja käyttävien tunnistamiseen liittyvät ongelmat ja haasteet kyetään tunnistamaan paremmin myös Pohjois-Savon hyvinvointialueella ja niihin löydetään ratkaisuja palvelustrategiaa laadittaessa. Monialaisten palvelujen parempi integrointi yhdeksi palvelukokonaisuudeksi on jatkossa välttämätöntä. Se, että sote-palvelujen järjestäminen on nyt yksissä käsissä aiemman yhdeksäntoista järjestäjäkunnan sijasta, tarjoaa huomattavasti paremmat keinot pureutua ja löytää ratkaisuja monialaisia palveluja käyttävien tilanteen parantamiseksi.

Hannu Tsupari
aluevaltuuston pj