Hyvät aluevaltuutetut,

Kiitos luottamuksesta valitessanne minut aluevaltuuston puheenjohtajaksi. Pyrin itse toimimaan niin, että olisin luottamuksenne arvoinen. Onnittelen samalla muita puheenjohtajia.

Valtuustolla on edessä valtava työ. Rakennamme kokonaan uuden sote- ja pelastuspalvelujen organisaation alusta loppuun. Uuden luominen on haaste, mutta samalla myös ainutlaatuinen mahdollisuus, johon meidän pitää yhdessä tarttua.

Uudistuksen tavoitteet on määritelty lainsäädännössä ja meidän tehtävämme on laatia sellaiset strategiat ja toimenpideohjelmat, jotka turvaavat lain tavoitteiden toteutumisen kaikissa Pohjois-Savon kunnissa. Uskon vahvasti, että tavoitteisiin on päästävissä meidän valtuutettujen hyvällä yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamisella. Toivon valtuustoryhmiltä aktiivista ja rakentavaa otetta asioista päätettäessä.

Yksi uudistuksen keskeisimpiä asioita on sosiaali- ja terveyspalvelujen tiivis kytkeminen toisiinsa. Palvelujen integrointi mahdollistaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja ongelmien havaitsemisen jo varhaisessa vaiheessa. Oikea-aikainen palvelujen saaminen vähentää terveyseroja. Se tuo myös kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä hyvinvointialueen haastavassa taloustilanteessa.

Hyvinvointialueen asukkaiden osallistumisen turvaaminen on omasta mielestäni keskeisimpiä valtuuston tehtäviä. Vaalien äänestysprosentti oli alhainen, mikä kertoo myös siitä, että

vaalien lisäksi tarvitaan muitakin osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen muotoja. Emme saa hyväksyä kehitystä, jossa enemmistö jättää äänestämättä. Se voi johtaa hyvinvointialueen asukkaiden kahtiajakautumiseen Meihin ja Muihin. Lainsäädäntö velvoittaa meitä edistämään ihmisten osallistumista. Monipuolinen osallistuminen lisää parhaimmillaan asukkaiden kuulluksi tulemista ja mielenkiintoa hyvinvointialueelle kuuluvia asioita kohtaan, vähentää vastakkainasettelua sekä parantaa asukkaiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

Yksi mahdollisuus korostaa osallistumisen tärkeyttä voisi olla se, että hallintosääntöön sisällytetään määräys siitä, että valtuusto hyväksyy erillisen osallistumisen suunnitelman tai ohjelman. Siihen kirjattaisiin osallistumisen tavat, niiden vaikuttavuus sekä miten ne kytketään päätöksentekoon. Tällainen täydennys hallintosääntöön voitaisiin tehdä siinä vaiheessa, kun hallintosääntöä tarkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä yli 12.000 henkilöä. Henkilöstön työhyvinvointi nousee aivan keskeiseen asemaan. Henkilöjohtamisessa on onnistuttava sen kaikilla tasoilla. Hyvinvointialuejohtajan rooli on tietysti aivan keskeinen. Valtuuston tehtävänä on viime kädessä pitää huolta siitä, että tässä onnistutaan.

Kiitos.