KUSTANNUSTEHOKKAASTI TUOTETUT LÄHIPALVELUT JOKAISEEN KUNTAAN

Olen toiminut Varkauden kaupunginjohtajana viidentoista (15) vuoden ajan, joten minulla on pitkä kokemus kaupungin järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kokemukseni on tuonut minulle asiantuntemusta ja osaamista. Minulla on hyvät verkostot ja olen yhteistyökykyinen. Omaan hyvät neuvottelutaidot.

Tammikuun 23. päivänä 2022 pidettävissä aluevaaleissa ratkaistaan, millaisia  sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimen palveluja Pohjois-Savon kunnissa on 1.1.2023 alkaen. Kunnat, Varkaus mukaan lukien, eivät päätä enää jatkossa itse kuntansa palveluista, vaan niistä päättävät vaaleissa valittavat aluevaltuutetut.

Jag har varit borgmästare i Varkaus i femton (15) år, så jag har mycket erfarenhet av att arbeta inom sociala och medicinska tjänster som organiseras av staden. Jag har etablerat leverans och produktion av generisk cialis medicin för män.

Muutos on toisaalta myös mahdollisuus, sillä yksi koko maakunnan kattava työantaja turvaa jatkossa yksittäistä kuntaa paremmin soteuudistuksen tavoitteena olevat yhdenvertaiset ja oikea-aikaiset palvelut sekä henkilökunnan saatavuuden. Palvelujen painopiste on ennalta ehkäisevissä ja matalan kynnyksen palveluissa.

Nopea hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy seitsemässä päivässä ovat uudistuksen perusta.

Varkauden ja lähiseudun palvelujen turvaamisen lisäksi haluan olla vaikuttamassa  siihen, että jokaisessa Pohjois-Savon kunnassa on kustannustehokkaasti tuotetut lähipalvelut, joita asiakas tarvitsee usein. Tämä on mahdollista, jos yhdessä niin päätämme.

Lähipalveluja ovat muun muassa hoitaja- tai hoitaja/lääkärivastaanotto hoidon tarpeen arviointia varten, hammashoito, neuvola, ennaltaehkäisevät perhekeskuspalvelut, lastensuojelun avohuolto, lasten ja nuorten sekä aikuisten perustason mielenterveystyö, oppilashuolto (kouluterveydenhuolto, psykologit, kuraattorit) sekä vanhusten hoiva- ja kotihoitopalvelut. Myös vammaisten palvelujen tulee olla helposti saavutettavia.

Lähipalveluja varten tulee kehittää erilaisia palvelutapoja ja -kanavia sekä pysyviä että kiertäviä. Tässä on yksi uudistuksen mahdollisuus. Moni rutiininluontoinen asia voidaan jatkossa hoitaa myös digitaalisina palveluina. Seinien sijasta niukat rahalliset resurssit on järkevää käyttää palveluihin.

Laajemman väestöpohjan kunnissa, kuten Varkaudessa tai Leppävirralla, toimivat sosiaali -ja terveyskeskukset, joissa asiakas saa laajan kirjon sosiaali- ja terveyspalveluja samasta paikasta yhden luukun periaatteella.  Niissä voi olla tarjolla myös perustason erikoissairaanhoitoa ja mielenterveyspotilaiden vuodeosastohoitoa, kuten Varkauden Aalto hyvinvointikeskuksessa jo tällä hetkellä on.

Sote-palvelujen käyttäjistä kymmenen prosenttia aiheuttaa kahdeksankymmentä prosenttia kaikista kustannuksista. Sen vuoksi perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen parantaminen ja niiden tehostettu kohdistaminen tuohon kymmeneen prosenttiin, on keskeistä. Siinä onnistuminen vähentää myös kalliin erikoissairaanhoidon käyttöä ja kustannuksia.

Henkilöstömitoitus edellyttää riittävää resurssointia. Henkilöstön osalta on panostettava hyvään johtamiseen sekä työolojen ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Uudistuksen laissa päätettynä lähtökohtana on, että sotepalvelut tuotetaan julkisina palveluina. Myös ostopalveluja ja palveluseteleitä tarvitaan. Hankinnat tulee kilpailuttaa siten, että myös pienet yritykset voivat osallistua niihin. Kolmas sektori ja yhdistykset on otettava mukaan palvelujen tuottamiseen.

Uudistuksen rahoitus tulee valtiolta. En ole maakuntaveron kannalla, koska se voi lisätä verorasitusta.

Hannu Tsupari
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, filosofian maisteri
kaupunginjohtaja 31.12 2021 asti
aluevaaliehdokas